Posts

Showing posts from June 20, 2010

TAO TE CHING -Rendered into Filipino (70-81)--Revised Version

Image
LANDAS & KAPANGYARIHAN (70-82) Revised Version ni E. SAN JUAN, Jr. 70. Ang mga salita ko’y madaling masapol at madaling mailapat. Subalit walang sinuman, sa ilalim ng langit, ang nakauunawa dito upang subukan at isapraktika ito. Ang mga pangungusap ko ay tumatalima sa dalubhasang guro; Ang mga kilos ko ay ginagabayang mahigpit. Sapagkat hindi nauunawaan ng madla ang mga turo ko, hindi nila kilala ako. Iilan lamang ang may kabatiran sa akin; mabibilang ang nakikinig, kaya taglay ko pa ang katutubong dangal. Sa gayon, suot ng pantas ang maligasgas na sakong damit at kimkim niyang malapit sa puso ang tunay na hiyas. 71. Napakiwari mong hindi mo talagang alam—ito ay kahanga-hanga. Kung hindi mo tanto na hindi mo naiintidihan-- ito ay tiyak na kamalian. Walang pagkukulang na ganito ang pantas Sapagkat tanggap niya na ang kakulangan ay tunay na kakulangan. Sapagkat tanggap niya ang kanyang mga kakulangan, wala siyang kapintasan. 72. Kung ang tao’y walan

TAO TE CHING -Rendered into Filipino (60-69)--Revised Version

Image
LANDAS & KAPANGYARIHAN (Revised 21 June 2010) Salin ng TAO TE CHING ni E . SAN JUAN, Jrt. 60. Ang pamamahala ng bansa ay katulad sa pagluluto ng maliit na isda. Lapitan ang sansinukob sa pamamagitan ng Landas At walang mapapala ang mga diyablo ng kabuktutan. Hindi ibig sabihin nito na ang kasamaan ay hindi magmamalupit, Ngunit ang ispiritu nila ay hindi makapipinsala. Hindi lamang ito, na hindi makasasakit sa iba, kundi pati ang pantas ay hindi makapipinsala. Hindi sila kapwa mananakit, at ang birtud na taglay nila ay makapagpapasigla sa kapwa. 61. Ang malawak na bayan ay tulad ng tumana sa paanan ng bumabalisbis na agos ng ilog; Ito’y tagpuang pook ng maraming bagay sa mundo; Nagsisilbing ina ng lahat ng nilikha. Laging naigugupo ng babae ang lalaki sa bisa ng magiliw at mayuming katatagan, Habang nakatalungkong walang kibo, mahinhin. Samakatwid, kung makitrato ang isang maunlad na bansa sa mga dukhang bansa sa mapagkumbabang paraan, Mapapamahalaan niya s

LANDAS & KAPANGYARIHAN--Filipino Version of TAO TE CHING (51-59)

Image
LANDAS & KAPANGYARIHAN-- Filipino Translation of TAO TE CHING ni E. SAN JUAN, Jr. 51. Lahat ng bagay ay bumubukal sa Landas. Binubusog at pinatataba ng birtud ang lahat. Binibigyan ng laman ang lahat ng bagay sa mundo. Binibigyang hugis ang kapaligiran. Kaya lahat ng nilalang ay dumudulog upang igalang ang Landas at pagpugayan ang birtud. Hindi humihingi ng paggalang sa Landas at parangal sa birtud, Ngunit ang mga ito’y kabulod ng kalikasan at kusang nangyayari. Sa gayon, lahat ng mga bagay ay bunga ng Landas. Pinapakain sila ng birtud, pinauunlad at inaalagaan. Kinukopkop, inaaruga, pinalalaki at ipinagtatanggol. Sa gayon, lumilikha’t hindi umaangkin ang Landas. Ang birtud ay taos-pusong kumakalinga. Ang kalikasan ang humuhubog sa lahat, gumaganap at nagbubuo sa lahat. Lahat ay nagpaparangal sa Landas at nagpipitagan sa birtud. Kapwa hindi nag-uutos, kung sinusunod ang makapangyarihang kalikasan. Pumapatnubay ngunit hindi umaangkin, gumaganap nang walang