Posts

Showing posts from June 13, 2010

LANDAS & KAPANGYARIHAN--Filipino Version of TAO TE CHING (41-50) --E. SAN JUAN, Jr.

Image
L ANDAS & KAPANGYARIHAN (41-50) S alin ng Tao Te Ching ni E. SAN JUAN, Jr. 41 Naulinigan ng matalinong paham ang tinig ng Landas at masigasig na sinikap isapraktika ito. Nabalitaan ng karaniwang palaaral ang tungkol sa Landas at nilalaro itong patumpik-tumpik. Ang hangal na iskolar ay nakasagap ng balita tungkol sa Landas at walang patumanggang humalakhak. Kung walang halakhak, hindi ito karapat-dapat maging Landas. Kaya dinggin ang kasabihan: Ang maliwanag na daan ay nagmumukhang makulimlim. Ang pagsulong ay tila pag-urong. Ang patag na daan ay tila mabako. Ang matayog na birtud ay tila lambak na walang halaman; Ang puring wagas at busilak ay tila madungis. Ang mariwasang birtud ay tila gulanit; Ang matipunong birtud ay tila mabuway. Ang tunay at matimtimang birtud ay tila ipinagkanulo. Ang huwarang parisukat ay walang sulok. Ang mahusay na kasangkapan ay bumubuntot sa iba pang kaabalahan. Mahirap marinig ang pinakamatinding tunog; Ang dakilang larawa

LANDAS & KAPANGYARIHAN--Filipino Version of TAO TE CHING (31-40))

Image
L ANDAS & KAPANGYARIHAN (Translation of Tao Te Ching, 31-40) ni E. SAN JUAN, JR. 31. Ang mga sandata’y kasangkapan ng kilabot; kinapopootan iyon ng lahat ng nilikha. Sa gayon, hindi ginagamit iyon ng mga tagapagtaguyod ng Landas. Pinipili ng marangal na mamamayan ang kaliwa kung nasa tahanan siya. Ngunit kung ginagamit ang sandata, itinatanghal ang kanan. Ang mga sandata ay instrumento ng imbing sindak, hindi ito kagamitan ng taong marangal. Ginagamit lamang iyon kung wala na siyang ibang paraang mapipili. Hinihirang na pinakamagaling ang kapayapaan at kahinahunan. Ang tagumpay ay hindi dahilan upang ipagdiwang ang alindog ng sandata. Kung nasasayahan ka sa ganda ng armas, nalulugod ka sa pagkitil ng buhay. Kung nalulugod ka sa pagpuksa, hindi matutupad ang kaganapan ng iyong loob at pagtamasa sa minimithi. Sa mga maluwalhating pagkakataon, binibigyan ng halaga ang kaliwa; Sa panahon ng pighati, ipinagpapauna ang kanan. Sa kanan ang pinunong nag-uutos, sa kaliwa ang lider n

LANDAS & KAPANGYARIHAN--Filipino Version of TAO TE CHING (21-30)

Image
LANDAS & KAPANGYARIHAN (21-30) [Salin sa Filipino ng TAO TE CHING] ni E. SAN JUAN, Jr. 21. Ang pinakamaringal na birtud ay masugid na pagsunod lamang sa Landas. Ang pagtunton sa Landas ay malabo at alanganin, palibhasay kasabay ito sa lakas ng pagkilos. Ito’y di mahihipo sapagkat mailap, ngunit sa pusod kimkim ang imahen; Ito’y mailap at di masisilo, ngunit sa pinakaubod nito ang mga pangyayari; Ito’y lihim at nakukubli sa dilim, ngunit sa puso nito nakaluklok ang huwaran ng kapangyarihan. Ang buod ay lantay na katotohanan; nilagom sa loob ang tunay na paniniwala. Sa mula’t mula pa hanggang sa kasalakuyun, ang pagdakila sa Landas ay walang patid. Sa gayon, gamitin ito upang matarok ang udyok na lumilikha ng mga bagay sa santinakpan. Paano ko nabatid ang kalagayan ng sinapupunan ng mga bagay? Sumangguni ako sa Landas. 22. Bumigay upang manatiling buo; Yumukod upang maituwid; Gasgasin upang maging bago; Sa pagkakaroon ng kaunti, madaragdagan pa ito; Kung n

LANDAS & KAPANGYARIHAN--Filipino Version of TAO TE CHING (11-20)

Image
LANDAS & KAPANGYARIHAN (11-20) [Revised Version] ni E. SAN JUAN, Jr. 11. Tatlumpung rayos ng gulong ang kabahagi sa pag-inog nito. Ang walang lamang lugar ang siyang dahilang nagagamit iyon. Humubog ng palayok mula sa luwad; Ang agwat ng kawalan doon sa loob ang siyang sanhi ng pagkasangkapan nito. Yumari ng pinto at bintana angkop sa isang silid; Ang luwag at butas nila ang siyang dahilang magagamit ito. Samakatwid, ang nakapaligid na bagay ay nagdudulot ng kabutihan Ngunit sa kawalan matutuklasan ang halaga ng kagamitan. 12. Binubulag ang mata ng limang kulay. Binibingi ang tainga ng makakikiliting ingay. Pinamamanhid ang dila ng limang lasa. Ginigiyagis ang puso ng aliw ng pangangabayo at pangangaso. Nililigaw at nililinlang ng mga mamahali’t bihirang bilihin ang pag-unlad ng katauhan. Salungat doon, ang pantas ay pinapatnubayan ng kung ano ang likas na saloobin at hindi kung ano ang napapanood; Pinababayaan ito’t pinipili iyon. 13. “Ang pagtanggap n

LANDAS & KAPANGYARIHAN--Filipino Version of TAO TE CHING (1-10)

Image
LAN DAS & KAPANGYARIHAN [ Salin ng TAO TE CHING ] ni E. SAN JUAN, Jr. [Revised Version] 1. Ang Landas na naisasawika ay hindi ang walang pagbabagong Landas. Ang pangalang naisulat ay hindi ang pangalang walang pag-iiba. Ang walang pangalan ang matris ng langit at lupa. Ang may taglay na pangalan ang siyang ina ng lahat ng nilikha. Samaktwid, dapat itampok ang kawalan. Laging walang pagnanais, makikita mo ang mahiwagang kababalaghan. Laging nagnanais, mamamasid mo ang nakamamanghang paglalantad. Itanghal ang umiiral kung nais masukat ang saklaw ng katalagahan. Nagbubuhat ang wala’t mayroon sa isang bukal, ngunit magkaiba ang kanilang bansag; Dilim sa pinakabuod, lumalabas na tila karimlan ang dalawang pangyayaring napakalalim. Sila ang tarangkahan sa lahat ng hiwaga. 2. Sa ilalim ng langit, alam ng lahat ang galing ng ganda bilang kagandahan ay nakasalalay sa kapangitan. Batid ng lahat ang kabutihan ay may bisa lamang sapagkat nakasalalay iyon sa kasamaan.